logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

SQL Database

sql_db_1ee1884492

SQL Database

  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu dạng SQL để gửi phản hồi đúng thời điểm.
  checkmark
  Kết nối với data warehouse có sẵn để kết hợp dữ liệu vận hành với dữ liệu trải nghiệm trên nền tảng Filum.
DATABASE
sql_db_1ee1884492
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Database
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Linh động: Nguồn cơ sở dữ liệu SQL của Filum tương thích với MySQL, Postgres và MariaDB, với cách thức truy vấn và lọc dữ liệu phong phú phục vụ nhu cầu của bạn.
  checkmark
  Gần thời gian thực: Nguồn cơ sở dữ liệu SQL của Filum cho phép doanh nghiệp có được kết nối dữ liệu gần thời gian thực thay vì xử lý dữ liệu hàng loạt (batch processing).
  checkmark
  Hiệu quả: Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL giúp phân tích dữ liệu hiệu quả, từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định thông minh hơn.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sao chép: Hỗ trợ tổ chức thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sao chép một cách hiệu quả để gửi phản hồi đúng thời điểm.
  checkmark
  Kết nối với data warehouse: Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL giúp tổ chức tập trung dữ liệu vận hành với dữ liệu trải nghiệm để khai thác tối đa giá trị của các loại dữ liệu.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

sapo_logo
Sapo
Icon_App
Tiki
Slack_icon
Slack Mini-App
unnamed
Google Sheets Contacts