logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Freshdesk Mini-App

freshdesk_logo_51882dfe66

Freshdesk Mini-App

  checkmark
  Tự động tạo phiếu yêu cầu Freshdesk từ nền tảng Quản lý trải nghiệm Filum.
  checkmark
  Theo dõi các phiếu yêu cầu để đảm bảo phản hồi của khách hàng được theo dõi và đóng lại đầy đủ.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc để đẩy mạnh văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm.
CASE MANAGEMENT
freshdesk_logo_51882dfe66
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Case Management
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Freshdesk của bạn vào Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ toàn diện: Filum hỗ trợ tất cả các loại phiếu yêu cầu và trạng thái của Freshdesk.
  checkmark
  Hỗ trợ chèn văn bản tự động: Mỗi phiếu yêu cầu được điền trước thông tin khách hàng và sự cố liên quan để cung cấp ngữ cảnh của tình huống cho đội ngũ của bạn.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Tối ưu hóa quá trình tạo phiếu yêu cầu: Tự động tạo phiếu yêu cầu trên Freshdesk cho mỗi phản hồi tiêu cực, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào giải quyết vấn đề.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc: Tạo và giao nhiệm vụ Freshdesk cho đội ngũ phù hợp trực tiếp trên Filum.
  checkmark
  Tự động đóng vòng phản hồi: Gửi email hoặc tin nhắn Zalo cho khách hàng để thông báo rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

google_logo
Google Reviews
Slack_icon
Slack Mini-App
nhanh_logo
Nhanh.vn
freshdesk_logo
Freshdesk Mini-App