Feedback
smiley-face
image_18_8245b8e8d5
Filum.ai: Harnessing the power of cutting-edge technology and innovative solutions.
JDI unveils Vietnam's tech pioneers at Echelon X, showcasing the vibrant tech startup ecosystem and their role as venture catalysts
Filum.ai: Harnessing the power of cutting-edge technology and innovative solutions.
JDI unveils Vietnam's tech pioneers at Echelon X, showcasing the vibrant tech startup ecosystem and their role as venture catalysts
Thời của trải nghiệm khách hàng: Từ chiếc iPad thay thực đơn giấy của chuỗi 400 nhà hàng Golden Gate đến các ứng dụng công nghệ lắng nghe và AI tạo sinh
Câu hỏi không phải là dùng công nghệ gì, mà là chúng ta muốn mang lại trải nghiệm như thế nào cho khách hàng. Nếu chúng ta muốn biết khách hàng nghĩ gì và cảm thấy ra sao, thì nhất định chúng ta cần lắng nghe và quản trị trải nghiệm của họ.
logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
logologologologo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo